FORGOT YOUR DETAILS?

Enrollment

I. CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Nivel licenţă şi master

Perioada înscrierilor: 1 martie 2013 – 30 august 2013

Studenţii non-UE nu pot candida decât la specializări acreditate.

Calendarul aferent specializărilor acreditate oferite studenţilor non-UE, nivel licenţă şi master:

 1. 1 martie – 10 iulie: oferta specializărilor este deschisă candidaţilor non-UE, în limita locurilor propuse de fiecare facultate. Candidaţii ale căror dosare sunt oficial înregistrate la CCI după data de 10 iulie pot opta doar pentru locurile rămase neocupate afişate la data de 30 iulie.
 2. b.      30 iulie: facultăţile comunică CCI lista locurilor rămase neocupate la specializările acreditate, în urma sesiunii din luna iulie.
 3. 30 iulie – 30 august:  candidaţii non-UE pot aplica exclusiv pe locurile rămase disponibile, comunicate la data de 30 iulie. Candidaţii ale căror dosare nu au fost primite până la 10 iulie au următoarele obligaţii:

–          să verifice dacă specializarea pentru care au optat face parte din oferta educaţională a universităţii şi după data de 30 iulie.

–          dacă specializarea la care au optat iniţial nu face parte din oferta educaţională,  candidaţii au posibilitatea de a comunica prin e-mail către CCI o altă opţiune pentru una dintre specializările ce fac parte din ofertă.

Nivel  doctorat

Un prim pas în pregătirea dosarului de candidatură la studii de doctorat constă în obţinerea Acordului de principiu semnat de un conducător de doctorat din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. În acest scop, candidaţii vor trimite la Institutul de Studii Doctorale, prin e-mail, o scrisoare de intenţie, un Curriculum Vitae, un scurt proiect de cercetare (1-2 pagini), recomandări, lista publicaţiilor şi alte documente pe care le consideră relevante pentru studiile şi activitatea anterioară, respectiv pentru planurile de cercetare. Institutul de Studii Doctorale trimite aceste documente şcolilor doctorale.

Pentru concursul de admitere organizat în luna septembrie 2013

 • Data limită pentru depunerea dosarelor complete (cu toate documentele menţionate la capitolul 2 al prezentei proceduri): 1 iulie 2013.
 • Analiza dosarelor şi emiterea Scrisorilor de acceptare: 1 iulie 2013 – 15 august 2013.

În această perioadă, se pot solicita candidaţilor eventuale documente suplimentare sau explicative şi, de asemenea, se poate apela la expertiza CNRED, conform art. 25, alin. (2) al O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012. Etapele emiterii Scrisorii de acceptare sunt detaliate la capitolul 8.

Observaţie: Existenţa Scrisorii de acceptare la studii este o condiţie necesară şi obligatorie care precede prezentarea la concursul de admitere la doctorat, conform art. 2, alin. (3) din O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012. Se impune încheierea tuturor demersurilor de analiză a dosarelor şi de emitere a Scrisorilor de acceptare înainte de debutul concursului de admitere la studii de doctorat.

II. DOSARELE DE CANDIDATURĂ

I. Candidaţii trimit prin poştă la Centrul de Cooperări Internaţionale (str. Avram Iancu 68, 400083, Cluj-Napoca, România) dosarul de candidatură. Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

a. Nivel licenţă

1. cererea tip completată în 2 exemplare – (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. fişă cu datele de contact ale candidatului (adresa de corespondenţă, telefon, e-mail) şi 2 fotografii recente + Opţiune de cazare în spaţiile universităţii;

3. diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie legalizată a diplomei în limba originală şi traducere legalizată, la notar public, a diplomei (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

4. foile matricole aferente studiilor efectuate – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

5. certificatul de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public;

6. copie paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

7. certificat medical (în română, germană, engleză sau franceză) care atestă că aplicantul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoare profesie;

8. certificat/atestat de competenţă lingvistică, conform capitolului XI din prezenta procedură. Fac excepţie candidaţii ce provin din state în care limba oficială este limba de studiu a specializării la care a aplicat;

9. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de procesare a dosarului (50 euro – cuantumul taxei se supune spre aprobare Senatului Universităţii).

b. Nivel master

1. cererea-tip, completată în 2 exemplare – (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. fişă cu datele de contact ale candidatului (adresa de corespondenţă, telefon, e-mail) şi 2 fotografii recente + Opţiune de cazare în spaţiile universităţii;

3. diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie legalizată a diplomei în limba originală şi traducere legalizată, la notar public, a diplomei (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

4. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia – copie legalizată la notar public a diplomei în limba originală şi traducere legalizată a diplomei (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

5. foile matricole aferente studiilor efectuate – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

6. certificatul de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public,

7. copie paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

8. certificat medical (în română, germană, engleză sau franceză) care atestă că aplicantul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoare profesie;

9. certificat/atestat de competenţă lingvistică, conform capitolului XI din prezenta procedură. Fac excepţie candidaţii ce provin din state în care limba oficială este limba de studiu a specializării la care a aplicat;

10. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de procesare a dosarului (50 euro – cuantumul taxei se supune spre aprobare Senatului Universităţii).

c. Nivel doctorat

Dosarele complete se trimit prin poştă, pe adresa Institutului de Studii Doctorale.

Observaţie preliminară: toate copiile legalizate şi traducerile legalizate din lista următoare trebuie vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, ori autentificate în conformitate cu acorduri specifice încheiate de România cu alte state. 

 1. Acord de principiu semnat de un conducător de doctorat din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai;
 2. Fişa de înscriere completată într-un exemplar  (formularul specific de la Institutul de Studii Doctorale);
 3. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată în două exemplare (Anexa nr. 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 6.000-15 oct. 2012);
 4. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie legalizată (dacă originalul este în limba română, engleză sau franceză) SAU traducere legalizată (în limba română, engleză sau franceză), dacă originalul este scris în altă limbă, plus copia legalizată a documentului original;
 5. Diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) şi foaia matricolă – copii legalizate (dacă documentele originale sunt în limba română, engleză sau franceză) SAU traduceri legalizate (în limba română, engleză sau franceză), dacă documentele originale sunt scrise în altă limbă, plus copiile legalizate ale documentelor originale;
 6. Diploma de Master (sau echivalentul acesteia) şi foaia matricolă – copii legalizate (dacă documentele originale sunt în limba română, engleză sau franceză) SAU traduceri legalizate (în limba română, engleză sau franceză), dacă documentele originale sunt scrise în altă limbă, plus copiile legalizate ale documentelor originale;
 7. Certificat de naştere – copie legalizată (dacă originalul este în limba română, engleză sau franceză) SAU traducere legalizată (în limba română, engleză sau franceză), dacă originalul este scris în altă limbă, plus copia legalizată a documentului original;
 8. Certificat de căsătorie (dacă numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie) sau orice alt document oficial relevant pentru schimbarea numelui – copie legalizată (dacă originalul este în limba română, engleză sau franceză) SAU traducere legalizată (în limba română, engleză sau franceză), dacă originalul este scris în altă limbă, plus copia legalizată a documentului original;
 9. Copie a paşaportului, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii;
 10. Două fotografii 3 cm X 4 cm;
 11. Curriculum vitae;
 12. Certificat medical (în limba română, engleză sau franceză) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 13. Lista de publicaţii ştiinţifice;
 14. Copie a chitanţei doveditoare a plăţii taxei de procesare a dosarului.

 

III. ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

Nivel licenţă şi master

Candidaţii care nu cunosc limba română şi optează pentru programul de an pregătitor pot fi înscrişi în învăţământul superior sub rezerva obţinerii unui punctaj de minim 50 de puncte, test nivel B2, susţinut la finalizarea anului pregătitor de limbă română.

UBB, Facultatea de Litere solicită următoarele documente în vederea înscrierii la anul pregătitor:

Candidaţi din state non-UE      

1. cererea-tip completată în 2 exemplare – (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. fişă cu datele de contact ale candidatului (adresa de corespondenţă, telefon, e-mail) şi 2 fotografii recente + Opţiune de cazare în spaţiile universităţii;

3. diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie legalizată a diplomei în limba originală şi traducere legalizată, la notar public, a diplomei (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

4. foile matricole aferente studiilor efectuate – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

5. certificatul de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public;

6. copie după paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

7. certificat medical (în română, germană, engleză sau franceză) care atestă că aplicantul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoare profesie;

8. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de procesare a dosarului (50 euro – cuantumul taxei se supune spre aprobare Senatului Universităţii);

 

Candidaţii non-UE ce doresc să urmeze studiile la Universitatea Babeş-Bolyai, după absolvirea anului pregătitor, vor depune la CCI, în perioada aferentă de admitere în anul universitar 2014-2015:

1.cererea tip completată în 2 exemplare pentru admiterea 2014-2015 – (se descarcă de pe siteul CCI)

2. fişă cu datele de contact ale candidatului (adresa de corepondenţă, telefon, e-mail) şi 2 fotografii recente + opţiune de cazare în spaţiile universităţii.

3. alte documente solicitate ulterior de UBB pentru admiterea 2014-2015.

 

candidaţi din state UE

1. cererea-tip completată în 2 exemplare – (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. fişă cu datele de contact ale candidatului (adresa de corespondenţă, telefon, e-mail) şi 2 fotografii recente + Opţiune de cazare în spaţiile universităţii;

3. copie legalizată a diplomei în limba originală şi traducere legalizată, la notar public, a diplomei (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

4. foile matricole aferente studiilor efectuate – copie legalizată sau traducere legalizată la notar public (în română, germană, engleză sau franceză, dacă originalul nu este scris în una dintre aceste limbi);

5. certificatul de naştere – copie sau traducere legalizată la notar public;

6. copie după paşaport sau carte de identitate;

7. certificat medical (în română, germană, engleză sau franceză) care atestă că aplicantul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

8. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de procesare a dosarului (50 euro – cuantumul taxei se supune spre aprobare Senatului Universităţii);

 

Candidaţii UE ce doresc să urmeze studiile la Universitatea Babeş-Bolyai, după absolvirea anului pregătitor, vor depune la facultăţi, în perioada aferentă de admitere în anul universitar 2014-2015, dosarul complet de candidatură conform procedurii de admitere la momentul respectiv.

Nivel doctorat

Pentru candidaţii la studii de doctorat, certificatul de competenţă lingvistică (limba română) prevăzut de art. 7, lit. (b) din O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012 trebuie să fie obţinut de la departamentul specializat – Departamentul de limbă cultură și civilizație românească – din cadrul Facultăţii de Litere şi trebuie să certifice minimum 50 puncte, nivel B2.

În cazul în care oricare dintre candidaţi îşi exprimă faţă de viitorul conducător de doctorat intenţia de a desfăşura cel puţin o componentă din studiile universitare de doctorat într-o limbă străină, atunci acel candidat va desfăşura cel puţin o componentă a concursului în limba respectivă. Această componentă are rolul de a dovedi conducătorului de doctorat posibilitatea comunicării pe subiectul tezei de doctorat, va avea caracter eliminatoriu, va fi notată cu admis/respins şi va reprezenta testul de limbă străină menţionat la art. 8 al O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012.

IV. CANDIDAŢI STUDII PARŢIALE

Studenţi free mover

Nivel licenţă şi master

– studenţi înmatriculaţi la universităţi din străinătate sau cetăţeni străini, absolvenţi de învăţământ secundar, ce doresc să participe la cursurile oferite de Universitatea Babeş-Bolyai, pe o perioadă de un semestru sau un an academic, fără a primi o diplomă de studii.

Candidaţii trimit prin poştă la Centrul de Cooperarări Internaţionale (str. Avram Iancu 68, 400083, Cluj-Napoca, România) dosarul de candidatură. Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

1. cerere-tip (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. scrisoare de nominalizare de la universitatea de origine;

3. copie tradusă şi legalizată după ultima diplomă de studiu;

4. copie tradusă şi legalizată după foile matricole;

5. copie tradusă şi legalizată a certificatului de naştere;

6. copie a actului de identitate sau a paşaportului;

7. certificat medical (în română, germană, engleză sau franceză) care atestă că aplicantul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Taxe de şcolarizare percepută pentru studenţii free mover: determinată de costul/credit al disciplinei pe care o studiază.

Nivel doctorat

Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la universităţi din străinătate care doresc să studieze la Universitatea Babeş-Bolyai pentru diverse perioade, în cadrul unor acorduri interuniversitare, free mover etc. (fără a avea ca scop participarea la concursul de admitere la studii de doctorat şi înmatricularea la UBB ca student-doctorand) vor contacta Centrul de Cooperări Internaţionale pentru a urma procedura de înscriere specifică şi pentru a fi direcţionaţi către şcolile doctorale din facultăţi.

 

Mobilităţi prin acorduri interuniversitare

Studenţii care doresc să studieze la Universitatea Babeş-Bolyai în cadrul acordurilor interuniversitare trimit dosarul de candidatură prin poştă la Centrul de Cooperări Internaţionale (str. Avram Iancu 68, 400083, Cluj-Napoca, România). Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:

1. cerere-tip (se descarcă de pe site-ul CCI);

2. scrisoare de nominalizare de la universitatea de origine;

3. copie simplă după actul de identitate;

 

V. PROCEDURI COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA CETĂŢENILOR NON-UE, 2013-2014

1. CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ RECUNOSCUTE DE UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Linia de studiu română: Se recunosc doar atestatele sau certificatele de an pregătitor eliberate de Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească din cadrul Facultăţii de Litere, la care s-au obţinut minimum 50 puncte, nivel B2.

Linia de studiu maghiară: Certificat de competenţă de limbă maghiară eliberat de Centrul Alpha.

Linia de studiu germană:

DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) B2, C1

ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2)

Goethe-Zertifikat B2

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2

ZMP (Goethe Zertifikat) C1

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1

ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2

GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+

TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1

Certificat de competenţă eliberat de Centrul Alpha (punctaj minim: 15, nivel B1)

Certificat de competenţă eliberat de Centrul Lingua (punctaj minim: 15, nivel B1)

 

Linia de studiu engleză:

Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2

Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2

Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1

IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)

TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)

TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading: minimum 385,

Speaking: minimum 160, Writing: 150

LCCI – ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English Language

Skills Assessment) B2, C1

LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1

LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1

TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2

ECL Independent User B2, Proficient User C1

Certificat de competenţă eliberat de Centrul Alpha (punctaj minim: 15, nivel B1)

Certificat de competenţă eliberat Centrul Lingua (punctaj minim: 15, nivel B1 )

 

Linia de studiu franceză:

DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2

DELF (Diplôme d’études en langue française) B2

TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2

TEF (Test d’ évaluation du français) B2, C1,C2

 

Certificat de competenţă eliberat de Centrul Alpha (punctaj minim: 15, nivel B1)

Certificat de competenţă eliberat de Centrul Lingua (punctaj minim: 15, nivel B1)

Pentru candidaţii la studii de doctorat, atestatele lingvistice cu recunoaştere internaţională menţionate de art. 8 al O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012 sunt cele din lista inclusă în prezenta Procedură, la cap. V, subcap. 1.

 

2.  EXAMENE ORGANIZATE DE UBB ÎN VEDEREA ELIBERĂRII DE CERTIFICATE DE COMPETENŢE LINGVISTICE

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii româneşti, conform art. 7 lit. a), OM 6000/2012 sau persoanele care promovează testul de limba română organizat de instituţia de învăţământ primitoare.

De asemenea, instituţia de învăţământ primitoare organizează testul de limbă străină pentru  programele de studiu acreditate, desfăşurate în limbile maghiară, germană, engleză sau franceză, pentru candidaţii ce nu deţin certificatele de competenţă lingvistică enunţate mai sus sau care provin din ţări în care limba oficială nu este cea în care studentul îşi va desfăşura studiile.

Testul de limbă română/ străină

a. Limba română:

– organizat de: Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească (Facultatea de Litere);

– calendarul de înscriere şi examinare: 1 martie 2013-30 august 2013

– examinare la cerere, prin programare directă la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească;

 • Înscrierea se face cu o săptămână înainte de desfăşurarea examenului.
 • Persoană de contact: asistent drd. Dina Vîlcu: dina_vilcu@yahoo.co.uk

– condiţii şi acte necesare înscrierii: cerere-tip ( se descarcă de pe site-ul Departamentului de limbă, cultură şi civilizaţie românească (http://lett.ubbcluj.ro:5388/lss/ ) şi copie după paşaport. Documentele pot fi trimise scanate, pe e-mailul persoanei de contact.

 

– condiţii şi acte necesare pentru examinare – paşaport şi chitanţă doveditoare a plăţii taxei;

– taxă de examinare (se poate plăti la casieria facultăţii) :

100 euro pentru cetăţeni non-UE;

240 Ron pentru cetăţeni UE.

Pe siteul Departamentului de limbă, cultură şi civilizaţie românească (http://lett.ubbcluj.ro:5388/lss/ ) candidaţii pot să consulte un model pentru testul de nivel B2.

Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească pune la dispoziţia celor interesaţi manuale pentru învăţarea limbii române (informaţii suplimentare la dina_vilcu@yahoo.co.uk).

b. Limba străină

– organizat de Centrul  Alpha

Calendar înscrieri şi examinări: programările vor fi disponibile pe site-ul Centrului Alpha în luna februarie (http://alpha.ubbcluj.ro/ )

Persoană de contact: secretar Delia Şumblea: e-mail: alpha@lett.ubbcluj.ro

Condiţii şi acte necesare pentru înscriere şi examinare:

– completarea formularului de înscriere (link) şi chitanţa doveditoare a plăţii taxei;

Taxe examinare: 120 RON la casieria Centrului Alpha sau a UBB sau prin mandat poştal

Punctaj minim necesar admiterii la studii: punctaj minim: 15, nivel B1.

– organizat de Centrul Lingua

Calendar înscrieri şi examinări: conform programării afişate pe siteul Centrului Lingua (http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=9&lang=RO )

Persoană de contact: secretar Cosmina Junjan, e-mail: secretariat@lingua.ubbcluj.ro

Condiţii şi acte necesare pentru înscriere: act de identitate în original şi copie. Înscrierea se face la sediul Centrului Linuga, în ziua examinării.

Condiţii şi acte necesare pentru examinare: actul de identitate şi chitanţa doveditoare a plăţii în original şi copie.

Taxe examinare: 120 RON achitat la casieria UBB sau prin mandat poştal în contul Centrului Lingua (RO76 TREZ 2165 0460 1X00 7224)

Punctaj minim necesar admiterii la studii: 15 puncte, nivel B1.

VI. TAXE

Taxele din prezenta secţiune sunt propuse de facultăţi şi CCI şi urmează a fi aprobate de către Senatul Universităţii.

Taxa de procesare a dosarului pentru nivel licenţă şi master: 50 euro – propusă şi încasată de Centrul de Cooperări Internaţionale. Sunt scutiţi de această taxă studenţii free mover. Studenţii ce vin la studiu în baza acordurilor interuniversitare plătesc taxele prevăzute conform acordurilor.

Taxa de procesare a dosarului pentru nivel doctorat

Pentru candidaţii la studii de doctorat (cetăţenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană): taxa de procesare a dosarului este de  50 euro.

Nivel licenţă şi master

Taxă de admitere – stabilită şi încasată de facultate în euro, reprezentând echivalentul unei luni de şcolarizare.

Taxe de şcolarizare: percepute, conform anexei, pe o perioadă de 9 luni sau 10 luni (în cazul în care planurile de învăţământ prevăd perioada de practică).

Cuantumul lunar al taxei de şcolarizare se menţine pe întreaga perioadă a studiilor.

Nivel doctorat

Taxa pentru concursul de admitere la studii de doctorat şi taxa de şcolarizare (taxa lunară, respectiv taxa de susţinere publică a tezei de doctorat) vor fi reglementate prin documentele specifice ale Universităţii Babeş-Bolyai (Hotărâre a Senatului UBB).

VII. GRANTURI DE STUDII

Conform OM 6000/2012 secţiunea a 8-a, studenţii cetăţeni străini care au absolvit cel puţin un an de studii, în afara anului pregătitor, obţinând media minim 8, precum şi absolvenţii cetăţeni străini ai universităţii care au obţinut media generală minim 8 pot candida pentru obţinerea unei burse oferite de statul român, conform procedurii stabilite de metodologie.

Pentru studenţii-doctoranzi, criteriul pe baza căruia se vor formula propunerile de candidaturi menţionate la art. 32 din O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012 este: existenţa unor publicaţii ştiinţifice înregistrate în baze de date internaţionale relevante pentru domeniul respectiv. Valoarea şi numărul acestor publicaţii este criteriu de departajare.

VIII. ETAPE ALE EMITERII SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

Pentru  licenţă şi master

1. Verificare dosare de către biroul studenţi internaţionali al CCI. După verificare, dosarele complete sunt trimise, însoţite de un tabel nominal, către Comisia de echivalare.

2.  Echivalare acte de studii de către Comisia de echivalare.

 • termen de răspuns: 5 zile.

3. Întocmirea scrisorii de acceptare de către CCI, semnată de Rectorat şi trimisă candidatului (scanată şi prin poştă).

Termene de emitere a scrisorii de acceptare:

–          5 iunie – pentru dosare primite până la 30 mai;

–          15 iulie – pentru dosare primite până la 10 iulie;

–          16 septembrie – pentru dosare primite până la 30 august.

Scrisorii de acceptare i se ataşează şi un document prin care i se aduce la  cunoştinţă candidatului:

 • condiţia întrunirii numărului minim de studenţi pentru ca specializarea la care a aplicat candidatul să funcţioneze;
 • calendarul academic;
 • informaţii legate de cazare, în cazul în care candidatul a solicitat un loc în spaţiile de cazare ale universităţii;
 • informaţii despre obţinerea permisului de şedere.

La cerere, candidatului i se trimite şi actul doveditor al obţinerii unui loc de cazare care să îi servească la ambasadă, pentru obţinerea vizei.

Pentru  doctorat

1. Dosarele complete sunt primite la Institutul de Studii Doctorale; se va respecta data limită stabilită pentru depunerea dosarelor.

2. Dosarele candidaţilor sunt evaluate preliminar la Institutul de Studii Doctorale. În cazul unor suspiciuni, se solicită verificarea actelor de studii de către CNRED, conform art. 25, alin. (2) al O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012. După verificare, dosarele complete sunt trimise, însoţite de un tabel nominal, către Comisia de echivalare.

3.  Echivalare acte de studii de către Comisia de echivalare.

4. Întocmirea Scrisorii de acceptare de către ISD; semnarea Scrisorii (Rector şi Head of International Department Office/Directeur des Relations Internationales).

Observaţie: Existenţa Scrisorii de acceptare la studii este o condiţie necesară şi obligatorie ce precede prezentarea la concursul de admitere la doctorat, conform art. 2, alin. (3) din O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012.

IX. Înmatricularea studenţilor pe baza scrisorii de acceptare emise de Universitatea Babeş-Bolyai

Precondiţii pentru înmatriculare, după primirea scrisorii de acceptare:

 • Pentru învăţământul superior de artă sau sportiv: promovarea testelor de aptitudini.
 • La înmatriculare, candidaţii prezintă actele de studii din dosarul de candidatură în original.

În situaţia în care candidatul se prezintă la înmatriculare, din motive obiective, după termenul de 30 de zile de la data obţinerii vizei, dar nu mai târziu de 30 noiembrie, secretariatele facultăţilor vor permite înmatricularea, cu condiţia plătirii integrale a taxei de şcolarizare.

Observaţie: Anexa nr. 3a şi Anexa nr. 3b la O.M.E.C.T.S. nr. 6.000/15 oct. 2012 (este vorba de cele două modele de Scrisoare de acceptare, în limbile engleză şi franceză) specifică faptul că anul universitar începe la 1 octombrie.

La înmatriculare candidaţii la studii de doctorat vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, ori autentificate în conformitate cu acorduri specifice încheiate de România cu alte state. 

Candidaţii la studii de doctorat care au obţinut Scrisoarea de acceptare la studii de doctorat, au promovat concursul de admitere, au plătit taxele corespunzătoare şi au îndeplinit toate cerinţele necesare şi obligatorii conform legislaţiei naţionale şi reglementărilor UBB, vor fi incluşi de către Institutul de Studii Doctorale pe lista candidaţilor propuşi pentru înmatriculare. La momentul respectiv se vor lua în considerare toate prevederile legale în vigoare. Prezenta procedură a fost elaborată în baza informaţiilor şi reglementărilor existente la momentul redactării.

X. Trimiterea listelor cu cetăţenii admişi la nivel licenţă, master şi doctorat la Direcţia relaţii internaţionale – M.E.N., până la 30 octombrie 2013.

 

ANEXE

 

 

Facultatea

Taxe de şcolarizare studenţi non-UE[1]
Învăţământ universitar de

licenţă

(euro/ lună)

Învăţământ

universitar de masterat

(euro/ lună)

Învăţământ

universitar de doctorat

(euro/ lună)

zi ID zi ID FR zi FF
Ştiinţe Politice 270 270 270 270
Matematică 300 300 300 300
Business[2] 220 220    
Drept 250 250 250 250
Litere  220[3] 230 240 240
Teatru şi televiziune 220[4]

230[5]

280   330
Studii Europene 270 270[6] 340 340
Istorie şi Filosofie 220 220 250 240
Chimie 270 270 290
Ed. Fizică şi Sport 300 300 300 300
Geografie 270 270 290  
Ştiinţa Mediului 270 270 290 290
Biologie şi Geologie 270 270 290 290
Psihologie 220 220 240 240
Fizică 270 270 290 290
Sociologie 220 220 240 240
FSEGA 300 300 300 300
Teologie Rom. Cat. 220 220 300 300
Teologie Reformată 220 250 300 300
Teologie Ortodoxă 220 220 240 240
Teologie Gr. Cat. 220 220

 

 

II. SPECIALIZĂRI FACULTĂŢI NIVEL LICENŢĂ

 

 

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Specializări pentru terţi

Nr.stud.din ţări terţe UE

Nr. minim stud. cu care va porni specializarea

Propuse de facultăţi

1

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

TOTAL

4

 

Domeniul Matematică

 

 

Matematică

R

1

20

Matematică informatică

 R

1

20

Domeniul Informatică

 

 

Informatică

E

1

100

R

1

200

2

FACULTATEA DE FIZICĂ

TOTAL

4

 

Domeniul Fizică

 

 

Fizică

R

1

7

Fizică informatică

R

1

7

Fizică medicală

R

1

7

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

 

 

Fizică tehnologică

R

1

7

3

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ

TOTAL

2

 

Domeniul Inginerie chimică

 

 

 Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

R

2

15

4

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE

TOTAL

5

 

Domeniul Geologie

 

 

Geologie

 R

5

20

5

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

TOTAL

5

 

Domeniul Geografie

 

 

Geografie

 R

1

20

Planificare teritorială

 R

1

20

Geografia turismului

R

2

20

Cartografie

R

1

20

6

FACULTATEA DE LITERE

TOTAL

8

 

Domeniul Limba şi Literatura

 

 

Limba şi literatura Engleză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată

R

4

150

Domeniul Limbi moderne aplicate

 

180

Limbi moderne aplicate

R

4

180

7

 FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

TOTAL

13

 

Domeniul Istorie

 

 

Istorie

 R

5

30

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 

 

F

5

10

Domeniul Filosofie

Filosofie

R

3

20

8

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

TOTAL

19

 

Domeniul Psihologie

 

 

Psihologie

 R

3

50

M

1

30

ID -M

1

30

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Psihopedagogie specială

ID -R

2

15

M

1

20

Pedagogie

 R

2

15

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Sibiu

R

2

20

G

5

10

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Sighetu Marmaţiei

R

2

20

9

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

TOTAL

4

 

Domeniul Finanţe

 

 

E

2

20

Domeniul Management

 

 

E

2

20

10

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

TOTAL

15

 

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 

 

G

5

20

Domeniul Studii culturale

 

 

Studii americane

E

10

20

11

FACULTATEA DE BUSINESS

TOTAL

15

 

Domeniul Administrarea afacerilor

 

 

Administrarea afacerilor

 R

10

100

E

5

25

12

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE,  ADMINISTRATIVE  ŞI ALE COMUNICĂRII

TOTAL

20

 

Domeniul Ştiinţe Politice

 

 

E

10

10

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 

 

Jurnalism

E

10

10

13

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

TOTAL

8

 

Domeniul Educaţie fizică şi sport

 

 

Educaţie fizică şi sportivă

 R

2

25

M

2

25

Domeniul Kinetoterapie

 

 

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

R

2

25

M

2

25

14

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TOTAL

2

 

Domeniul Teologie

 

 

Teologie ortodoxă pastorală

 R

1

10

Artă sacră

 R

1

10

15

 FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ

TOTAL

11

 

Domeniul Teologie

 

 

Teologie greco-catolică didactică

 R

3

3

Teologie greco-catolică – asistenţă socială

 R

3

5

Teologie  greco-catolică pastorală

 R

2

1

 Teologie greco-catolică pastorală –  Blaj

 R

3

5

16

 FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ

TOTAL

6

 

Domeniul Teologie

 

 

Teologie reformată didactică

 M

2

5

Teologie reformată-asistenţă socială

 M

2

5

Domeniul Muzică

 

 

 Pedagogie Muzicală

M

2

5

17

 FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

TOTAL

1

 

Domeniul Teologie

 

 

Teologie romano-catolică didactică

 M

1

5

18

FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE

TOTAL

11

 

Domeniul Teatru şi Artele spectacolului

 

 

 Artele spectacolului de teatru (Actorie)

R

2

12

M

1

8

Artele spectacolului de teatru (Regie)

R

1

6

Teatrologie(Jurnalism teatral; Management cultural)

R

2

7

M

1

7

Domeniul Cinematografie şi Media

 

 

Cinematografie, fotografie, media

R

3

16

M

1

8

TOTAL UBB

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SPECIALIZĂRI FACULTĂŢI NIVEL MASTER

Nr. crt.

Facultatea

Specializarea

Nr. studenți non-UE

Nr. minim studenți

1

 

Matematică şi Informatică

 

Matematică (în limba engleză)

1

10

Matematică aplicată (în limba engleză)

1

10

Programare bazată pe componente (în limba engleză)

1

10

Sisteme inteligente (în limba engleză)

1

10

Total

4

40

2

 

Fizică

 

Fizică computaţională (în limba engleză)

2

7

Fizica corpului solid (în limba engleză)

2

7

Biomateriale (în limba engleză)

2

7

Biofizică şi fizică medical

2

7

Total

8

28

3

 

 

Chimie şi Inginerie Chimică

 

Inginerie chimică avansată de proces  (în limba engleză)

8

12

Chimie avansată  (în limbile română şi engleză)

5

12

Chimie criminalistică

4

12

Procesarea şi controlul alimentelor

4

12

Total

21

48

4

 

Biologie şi Geologie

 

Geologia bazinelor sedimentare

5

20

Mineralogie aplicată şi petrologie

5

20

Biotehnologie molecular

5

15

Biotransformări celulare

5

15

Ecologie sistemică şi conservare

5

15

Total

25

85

5

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 

Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză)

2

30

International business management (în limba engleză)

2

30

Total

4

60

6

Drept

 

Drept privat comparat (în limba franceză- Droit prive compare)

20

8

Total

20

8

7

Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Masterat European în drepturile copiilor

5

10

Total

5

10

8

 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională

3

20

Consiliere în şcoală: Dezvoltare şi sănătate mintală

2

15

Psihologia sănătăţii

2

15

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica

2

20

Educaţie Civică

2

15

Management Curricular

1

15

Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud Est” (în limba germană)

5

7

Total

17

107

9

 

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

Administraţie publică (în limba engleză)

10

10

Managementul crizelor şi conflictelor (în limba engleză)

10

10

Managementul Instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză)

10

10

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (în limba engleză)

10

10

Comunicare mediatică (în limba engleză)

10

10

Dezvoltare internaţională (în limba engleză)

10

10

Total

60

60

10

 

Litere

 

Studii culturale britanice (în limba engleză)

1

35

Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limbile italiană,franceză,spaniolă,română )

0

0

MASTERAT EUROPEAN DE TRADUCTOLOGIE – TERMINOLOGIE (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

1

35

MASTERAT EUROPEAN DE INTERPRETARE DE CONFERINŢĂ (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

1

25

Total

3

95

11

 

Studii Europene

 

Studii politice europene comparate (în limba franceză)

10

15

Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est (în limba germană)

10

15

Studii transatlantice (în limba engleză)

10

15

Diplomație culturală și economie globală (în limba engleză)

50

15

Diplomație culturală și relații internaționale (în limba engleză)

50

15

Total

130

75

12

 

Business

 

Administrarea afacerilor

5

50

Management hotelier

2

25

Administrarea afacerilor internaționale (în limba engleză)

1

20

Total

8

95

13

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie fizică, fitness  şi agrement în turism

1

20

Antrenament şi performanţă sportivă

1

20

Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive

1

20

Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor

1

20

Total

4

80

14

 

Teologie Ortodoxă

 

Pastoraţie şi duhovnicie

1

10

Bioetică – morală, etică şi deontologie

1

10

Total

2

20

15

 

Teologie Greco-Catolică

 

Teologie Biblică

5

5

Consiliere socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile

3

5

Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

3

5

Total

11

15

16

 

Teologie Reformată

 

Teologie aplicată (în limba maghiară)

2

5

Teologie-muzică-educaţie (în limba maghiară)

2

5

Total

4

10

17

 

Teologie Romano-Catolică

 

 

Consiliere pastorală (în limba maghiară)

1

5

Teologie, cultură şi societate (în limba maghiară)

1

5

Total

2

10

18

 

Teatru şi Televiziune

 

Teatru, film şi multimedia

10

20

Actorie şi regie (în limbile română şi maghiară)

5

9

Total

15

29

TOTAL UBB

343

875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Taxele vor deveni aplicabile după aprobarea propunerilor în Senatul Universităţii.

[2] 3000 euro/semestru pentru studenţii şcolarizaţi în cadrul programului de colaborare cu Institute for Cultural Diplomacy.

[3] Pentru studenţii UE, taxa de şcolarizare pentru anul pregătitor este de 2610 RON/an.

[4] Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului (Actorie, Regie de teatru, Teatrologie).

[5] Domeniul Cinematografie, Media.

[6] 6000 euro/an pentru masteratul de Diplomaţie Culturală şi Relaţii Internaţionale (engl.) şi masteratul de Diplomaţie Culturală şi Economie Globală.

TOP