FORGOT YOUR DETAILS?

Carți

 

O preocupare constantă a membrilor echipei de cercetare a departamentului nostru a fost și elaborarea de materiale didactice moderne și atractive de lucru cu studenții care învață româna ca limbă străină. Astfel, în anul 2012 am reușit să edităm, după aproximativ 5 ani, un manual de bază pentru nivelurile A1-A2.

Povestea acestui  manual este destul de lungă și mă voi rezuma aici la a spune că el nu are nicidecum pretenția de a umple marile goluri din rafturile librăriilor. De fapt, el constituie o mică parte a unui proiect mai vast, inițiat de echipa de lucru a Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească. El deschide seria altor manuale de bază care se află în pregătire sau în faza de testare la departamentul nostru, pentru nivelurile B1, B2 și C1. Toate vor aparține colecției Delta (Δ) – „pământ nou” . Vă reamintim că, din aceeași colecție, face parte și volumul de Caiete didactice. A1+.

Socotim că nu mai este necesar să insistăm aici asupra avantajelor utilizării unui manual în predarea limbilor străine. Se știe prea bine că rolul oricărui manual este acela de a prezenta sistemul unei limbi și, în același timp, de a propune o metodă de predare. Prin acesta se asigură continuitatea și unitatea procesului didactic, mai ales când, de pildă, se întâmplă să lucreze mai mulţi profesori la o clasă, așa cum e cazul predării RLS studenților din anul pregătitor, care învață româna într-un regim intensiv de 25 de ore pe săptămână. Mai mult, ar fi ideal ca orice manual să constituie un instrument de promovare a politicii lingvistice a instituţiei care îl utilizează sau, dacă nu, să propună, el însuși, propria politică. Dacă manualul apare și în condiții grafice de bună calitate, conținând imagini clare și interesante, pe post de suport vizual al exercițiilor și activităților propuse, cursanții sunt câștigați inclusiv din punct de vedere afectiv, lucru extrem de important pentru succesul procesului didactic.

Cu atât mai mult se impune utilizarea unui manual de bază în cazul RLS, unde, așa cum s-a văzut mai sus, materialele și instrumentele didactice sunt mai puțin numeroase și, cu siguranță, mai puțin adecvate exigențelor momentului. Drama celui devenit profesor de RLS fără a beneficia de posibilitatea unei specializări propriu-zise la nivel licență sau master începe nu în clipa „confruntării” cu prima grupă de studenți străini, ci mult mai devreme, în momentul căutării „celui mai bun manual” care să-l ajute să-și schimbe perspectiva asupra limbii române, specifică vorbitorului nativ și, mai ales, filologului proaspăt licențiat, în sensul reașezării structurilor propriei limbi după o altă logică, caracteristică vorbitorului non-nativ.

Întrucât e vorba de un manual destinat începătorilor, ne-am rezumat la introducerea structurilor specifice acestor niveluri. Principalul obiectiv avut în vedere a fost acela de a concepe un material cât mai „complet” cu putință: un material care să ne oprească din permanenta alergare în care ne aflam, căutând, în toate sursele avute la dispoziție, exerciții care să vizeze, în egală măsură, formarea și dezvoltarea tuturor competențelor, mai ales a celor orale, care lipseau cu desăvârșire din materialele publicate până acum. Apelând la exemplul limbilor de largă circulație, în care eficiența modelului unităților „complete” era deja dovedită, ne-am hotărât să urmăm un traseu similar și să propunem unități de învățare mai lungi, organizate în jurul unei categorii gramaticale de bază, asociată celei mai potrivite teme.

Pentru a obține un material coerent și unitar, am urmat câteva principii de bază în conceperea unităților noastre, urmând ca toți cei care vor  folosi manualul fie pentru predare, fie pentru învățare – să hotărască dacă am reușit sau nu să le respectăm cu regularitate. Principiul general de care am ținut cont în organizarea întregului manual a fost unul care ne ghidează zi de zi activitatea de predare pe care o desfășurăm la catedră: repartiția echilibrată a celor patru competențe de comunicare, clădite, de bună seamă, pe competența lingvistică. Căci, adoptând modelul comunicativ, nu am neglijat nicidecum structurile gramaticale, ci am încercat să le asociem în mod natural cu o anumită arie tematică și cu acte de vorbire aferente acelei sfere, astfel încât tema propusă să permită exersarea categoriilor gramaticale în situații de comunicare cât mai autentice. De pildă, unitatea destinată hobby-urilor și abilităților (știu să…, pot să…, îmi/nu-mi place să…) oferă un cadru excelent pentru descoperirea și exersarea modului de funcționare a conjunctivului prezent. Descrierea tipurilor de locuință și a obiectelor de mobilier constituie o bună ocazie pentru evidențierea tuturor formelor de plural specifice substantivului românesc. În sfârșit, unitatea consacrată articolelor de îmbrăcăminte și descrierii de persoane prilejuiește sistematizarea formelor pe care le îmbracă adjectivul în limba română ș.a.

Fiecare unitate este concepută în așa fel încât să ofere suport de lucru pentru aproximativ 8-10 ore de curs academic, aceste limite putând varia, bineînțeles, în funcție de profilul fiecărei grupe de cursanți, iar liniile călăuzitoare pe care le-am urmat ar fi următoarele:

 • stabilirea clară a obiectivelor fiecărei unități, formularea lor într-un limbaj accesibil cursanților și introducerea acestora într-o casetă, pe prima pagină;

 

 • utilizarea constantă, în introducere, a unui exercițiu de încălzire, sub forma unor întrebări referitoare la experiențele personale, cu scopul de a trezi interesul cursanților pentru tema în discuție;

 

 • reprezentarea cât mai echilibrată a exercițiilor și activităților destinate fiecărei competențe de comunicare, dar și competenței lingvistice;

 

 • delimitarea clară a tipurilor de exerciții specifice fiecărei competențe prin utilizarea unor simboluri pentru fiecare competență;

 

 • respectarea celor trei pași în exercițiile destinate competențelor de receptare: preascultarea, ascultarea propriu-zisă și postascultarea (respectiv, prelectura, lectura propriu-zisă și postlectura), etape destinate să pregătească înțelegerea textului ascultat sau citit prin exerciții lexicale sau de comunicare, stimulând, totodată, cursantul să producă discurs, oral sau scris, pornind de la textele oferite spre receptare;
 • respectarea etapelor de prezentare, exersare şi producere în predarea gramaticii, precum şi evitarea, pe cât posibil, a excesului de metalimbaj;
 • exersarea structurilor gramaticale în context, apelând la tipuri cât mai variate de exerciţii de comunicare, organizate în diferite formule de interacțiune între cursanți (în perechi sau în grup);
 • introducerea directă a lexicului, fără apelul la o limbă de contact, prin utilizarea pe scară largă a imaginilor, a relațiilor de sinonimie și de antonimie între cuvinte, precum și a perifrazelor;
 • selectarea unor texte interesante, cu un grad de dificultate adecvat nivelurilor A1-A2, ilustrative pentru limba standard și pentru cele mai uzuale situații cotidiene de comunicare, adecvate comunicării orale sau scrise, după caz;
 • inserarea unor texte cu caracter cultural, în măsura în care nivelul elementar de cunoaștere a limbii permite acest lucru, pentru asigurarea unei minime valori documentare ce se impune în cazul unor asemenea manuale;
 • reprezentarea unor tipuri de exerciții cât mai variate și mai interesante pentru fiecare competență în parte;
 • alternarea exercițiilor consacrate diverselor competenţe;
 • oferirea unor modele de lucru, acolo unde s-a simțit nevoia.

        Sperăm că cele cincisprezece unități propuse de noi le vor fi de folos nu doar  profesorilor, care vor descoperi aici toate „indicațiile de regie” necesare bunei desfășurări a cursului practic de limba română, cât mai ales  cursanților, cărora sperăm să le facă plăcere să lucreze cu acest manual. Deocamdată știm că formula de lucru propusă de noi dă rezultate și considerăm că am reușit să ușurăm misiunea cadrelor didactice dornice să experimenteze și alte metode de lucru moderne.

Sperăm ca toţi cei interesaţi de predarea-învăţarea limbii române ca limbă străină la nivel începător să găsiți aici un manual bine organizat, eficient, și, în egală măsură, amuzant și atractiv. Studenții noștri care au lucrat până acum cu acest manual s-au declarat pe deplin mulțumiți.   Să nu uităm însă nicio clipă că nu manualul e cel care predă, şi, cu atât mai puţin, cel care învaţă. Eficienţa lui, ca în cazul oricărui instrument, e relativă şi depinde de maniera în care este utilizat mai mult decât de propriile lui calităţi.

 Un alt aspect extrem de important, care  trebuie precizat în legătură cu manualul nostru de bază, este faptul că acesta poate fi utilizat cu succes de toate categoriile de cursanți, indiferent că sunt vorbitori de limbi romanice, germanice, asiatice sau de limbi arabe. Faptul că elementele lexicale noi sunt introduse pe baza ilustrațiilor sau pe bază de sinonimie, antonimie sau a perifrazelor facilitează însușirea noului vocabular și îi expune pe studenți unei presiuni permanente a limbii române, astfel încât ei sunt obligați să utilizeze în permanență româna ca limbă de comunicare, și singura lor cale de a scăpa din acest cerc este să ajungă să vorbească cât mai corect și cât mai fluent limba română într-un interval de timp cât mai scurt.

TOP