FORGOT YOUR DETAILS?

Cine suntem?

O echipă mare, puternică, tânără și entuziastă de specialiști cu experiență în domeniul limbii române ca limbă străină (RLS)/ca limbă nematernă (RLNM); Predăm limba română studenților străini în universitatea clujeană; Formăm și perfecționăm profesorii de limba română ca limbă străină/nematernă; elaborăm studii teoretice în domeniul RLS/RLNM, precum și materiale didactice moderne pentru învățarea limbii române.

Ce oferim?

Cursuri de limba română ca limbă străină (RLS)/ca limbă nematernă (RLNM) pentru toate categoriile de public, organizate pe nivelurile de competență lingvistică corespunzătoare Cadrului european de referință pentru limbi (CECR); Cursuri de cultură și civilizație românească; Cursuri de formare/perfecționare în predarea-evaluarea RLS/RLNM destinate celor care predau/doresc să predea limba română vorbitorilor non-nativi; Școli de vară pentru adulți/copii.

În contextul actual European atât de favorabil pluriligvismului, universitățile au responsabilitatea de a-și promova limba în afara granițelor și de a o consolida în interiorul lor. Universitatea Babeș-Bolyai - ca instituție cu o politică lingvistică consacrată atât prin oferta celor trei linii de studiu, cât și prin asigurarea însușirii de către toți studenții ei a uneia sau a două limbi străine – acordă, prin Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, o importanță sporită susținerii și promovării limbii române. ILR-LE se dorește a fi o instituție dinamică, în măsură să coaguleze şi să valorifice potenţialul insuficient utilizat în structurile existente. Activitatea acestuia este orientată spre proiecte de educație, de cercetare, de valorificare a cercetărilor teoretice și practice din domeniul limbii române - ca limbă străină, ca limbă nematernă sau ca limbă maternă – dar și de cooperare cu alte instituții. Ideea înfiinţării institutului a fost aceea de a oferi un spațiu nou de manifestare atât specialiștilor în domeniul limbii române din interiorul UBB, cât și celor din alte instituții clujene. Scopul ILR-LE este acela de a realiza o reţea de specialiști în domeniul limbii române, compusă din profesori, cercetători, traducători cu experiență, dar și tineri în formare, deschisă spre colaborarea cu instituțiile academice, culturale sau media.

Care este misiunea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană?

Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană are rolul de a valorifica potenţialul ştiinţific și didactic din domeniu, astfel încât UBB să devină un veritabil centru de promovare și cultivare a limbii, culturii și civilizației românești, care să-i atragă atât pe româniştii din ţară sau din străinătate, cât și pe aceia care doresc să-și formeze sau să-și îmbunătățescă competențele de comunicare în limba română. În acest scop, ILR-LE dezvoltă programe de cercetare și didactice intense și coerente, oferind servicii de înaltă calitate mai multor categorii de public intern și extern, în domeniul limbii, culturii și civilizației românești.

Care sunt obiectivele noastre?

Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) 1. promovează imaginea UBB ca instituție ce sprijină în mod deosebit cultivarea și promovarea limbii, culturii și civilizației românești în mediile interne şi externe; 2. organizează manifestări ştiinţifice de interes naţional/european/internaţional; 3. sprijină universităţile românești și străine, cu care UBB are relaţii de cooperare, în elaborarea cursurilor şi a materialelor didactice de limba română ca limbă străină (RLS) sau de limba română ca limbă nematernă (RLNM), inclusiv a celor dedicate promovării culturii și civilizației românești, ca și în procesul de formare și perfecționare a specialiștilor în acest domeniu; 4. sprijină şcolile şi universităţile din ţară şi din străinătate în care se predă limba română ca RLS sau ca RLNM prin: furnizarea de materiale didactice şi cursuri adecvate nevoilor elevilor, studenţilor şi profesorilor; formarea sau perfecţionarea profesorilor de limba română care predau sau urmează să predea RLS sau RLNM în aceste şcoli/universităţi; organizarea unui cadru adecvat pentru predarea limbii române la distanţă, prin crearea unor platforme electronice necesare realizării cursurilor on-line. 5. creează o reţea de comunicare între toţi specialiştii implicaţi în procesul de predare-evaluare a RLS/RLNM, în vederea standardizării acestuia şi a asigurării calităţii; 6. elaborează teste compatibile cu nivelurile de competenţă lingvistică din CECR, care vor permite eliberarea unor certificate diferenţiate pe niveluri de cunoaştere a limbii române, recunoscute pe plan european; 7. organizează întâlniri cu româniştii din afara graniţelor, ca şi cu învăţătorii/profesorii care predau RLS-RLNM în diferite instituţii din ţară, pentru o mai bună cunoaştere a activităţii acestora, a nevoilor şi a problemelor cu care se confruntă, ca și pentru stabilirea unor proiecte comune de lucru şi de cercetare; 8. se ocupă de cultivarea limbii române, pentru o exprimare corectă şi nuanţată; 9. elaborează materiale didactice pentru învățarea limbii, culturii și civilizației românești; 10. iniţiază redactarea unei publicaţii proprii, menite să pună în circulaţie rezultatele activităţii didactice şi de cercetare; 11. organizează cursuri, la cerere, pe domeniul specific, pe tot parcursul anului, pentru orice persoană interesată, sprijinindu-i pe toți cei care doresc să înveţe limba română şi încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însuşire şi răspândire a limbii române; 12. organizează, în colaborare cu alte departamente, centre, institute, facultăți/ universități, cursuri internaținale de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească; 13. oferă consultanţă de specialitate.

TOP